ਜੇ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ-ਆਹਾ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ ਖਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੱ-ਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਗੋ-ਲੀ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋ-ਹਿ-ਤ ਦੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਦਾ-ਮ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਰੂ-ਟ-ਨ ਵਿਚ ਮਾਸ ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਆਂਡੇ ਅਨਾਰ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਸੋਇਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤਕ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.