ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਵਾਸੀਰ ਕਰੋ ਠੀਕ

ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਸੌਂਫ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗਰਬਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ,ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,ਖ਼ੂ-ਨੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਬਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌ-ਕਿ-ਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉ-ਪਾ-ਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਅੰਜੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਲੱਸੀ ਰਿ-ੜ-ਕ-ਦੇ ਹਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅ-ਧ-ਰਿ-ੜ-ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਲੱਸੀ ਦੇ ਦੋ ਗਲਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਆ ਕਰੋ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜੋ ਉ-ਪ-ਰਲੀ-ਆਂ ਜ-ੜਾ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀ-ਕ-ਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ

ਭੱ-ਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉਸ ਉ-ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਜ-ੜਾ-ਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਇਹ ਰਾਖ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ

ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੇਠਲੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਨੋਟ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *