ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਲੌਂਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣ ਅ-ਨ-ਜਾ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸ-ੜ-ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ‌ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿ-ਜ਼-ਨ-ਸ-ਮੈ-ਨ ਹੋ ਅਤੇ

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣੀ-ਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।ਆਪਣੇ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਟੋ-ਟ-ਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।ਲੋਂਗ ਦਾ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋ-ਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ-ਭ-ਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ-ਛ-ਤਾ-ਉ-ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉ-ਪਾ-ਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋ-ਟ-ਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਬੂਤ ਲੌਂ-ਗ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਆਪਣੇ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ-ਗਾ ਉੱਤੇ ਫੂ-ਕ-ਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੌਂ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ-ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋ-ਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਉਪਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.