ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ ਇਲਾਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਈ ਠੀਕ

ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਾ-ਰ-ਤਾ-ਲਾ-ਪ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗ਼-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱ-ਖੋ-ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਖਾ-ਰ-ਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ

ਆਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ-ਇ-ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮ-ਜ਼ਾ-ਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ-ਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ

ਤ੍ਰਿ-ਪ-ਤੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਖ-ਸ਼ਾ-ਇ-ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰ-ਗ-ਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋ-ੜ-ਵੰ-ਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਤ-ਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਦੁੱਖ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੋਂ ਸਿ-ਖ-ਰ-ਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *