ਰਸੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਵੇਗੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਬਸ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ,ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ

ਰਹੀਏ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੀਏ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦਾ ਰੋ-ਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂ-ਲ ਮੰ-ਤ-ਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ

ਮ-ਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੇਹਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ tv mobile ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋ-ਬਾ-ਇ-ਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝ-ਗ-ੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿ-ਚਾ-ਰ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਿ-ਚ-ਰ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ-ਰ-ਤ-ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁ-ਸ਼ੀ-ਆਂ-ਖੇੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੇ-ਜੁ-ਬਾ-ਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ-ਸ਼ੂ-ਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱ-ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂ ਅਸੀਸ ਦਿਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁ-ਸ਼ੀ-ਆਂ-ਖੇੜੇ ਰਹਿਣਗ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਮੇਰਾ ਆਂ-ਗ-ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦਾ ਛ-ਕ-ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨਾ ਆ-ਤ-ਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.