ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵੋਂਗੇ ਦੋਸਤੋ-ਬਸ ਵਰਤ ਲਵੋ ਵੈਦ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਚੂਰਨ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਮਗ਼ਜ਼ ਬਿਨੌਲਾ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਤਾਵਰ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਬਗੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵੀ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਘ-ਣਾ-ਪ-ਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿੰ-ਗ

ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰ-ਬ-ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.