ਬੰਦਾ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ-ਵੈਗਰਾ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦੀ 1 ਗੋਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦ-ਵਾ-ਈ ਉਠਾ ਦੇਵੇਗੀ ਬਿ-ਸ-ਤ-ਰੇ ਉਤੇ ਵਾ-ਇ-ਗ-ਰਾ ਦੀ ਦੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਥਿ-ਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿ-ਲਾ-ਜੀ-ਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੁਧ ਗੁਗਲ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਹ ਭ-ਸ-ਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਪਰਵਾਲ ਭ-ਸ-ਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੁਕਤਾ ਭ-ਸ-ਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ। 2 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਪ-ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਰ ਦੇ ਆ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਪਰ ਦਸੀਆਂ ਗਿ-ਆ-ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅ-ਨੋ-ਖੀ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.