3 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਥਰਾਏਡੀਸੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠੀਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਪਮੇ ਲਹਾਂ ਪਿੰਨ ਵਲ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਜਿਸ ਕਰਨ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪੌਣ ਲਯੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ।ਤੁਸੀ ਇਸ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਯੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਲਵਾਗੇ ਓਹ ਹਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸੁੱਧ ਗੁੜ ਇਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹ ਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਗੁੜ ਲੈ ਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਤੁਸੀ ਫ-ਟ-ਕ-ੜੀ ਲੈ ਲਣੀ ਤੇ ਤੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੋ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਤੁਸੀ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀ ਇਹ ਲੈ ਲਣਾ ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਯੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਜਦੋ ਇਹ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਪ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.