5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 4 ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਰਜਿਸ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੰਜ ਦਿਨ ਵਿਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵ-ਰ-ਜਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦਰਦ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ,

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰ-ਡਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਕ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰ-ਮਿ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਗੋ-ਡਿ-ਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਛੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ

ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ

ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ 7589337000 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁ-ਰਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਫ਼ਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.