ਜਾਣੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ-ਜਾਣੋ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ

ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ,ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਈ ਵਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ-:ਤੰ-ਬਾ-ਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੰ-ਬਾ-ਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱ-ਲ ਅ-ਸ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ-ਣ-ਦੇ ਹਨ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਐ-ਸ-ਬੈ-ਸ-ਟ-ਸ: ਐ-ਸ-ਬੈ-ਸ-ਟ-ਸ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰ-ਏਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰੇ-ਡੋ-ਨ-:ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ: ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਥਕਾਵਟ : ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖੰਘ : ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ : ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬਲਗ਼ਮ ਤੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਣਾ: ਜੇਕਰ ਬ-ਲ-ਗ਼-ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰ-ਘ : ਜੇਕਰ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰ-ਘ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *