72 ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੁ ਸ਼ ਮ ਣ ਨੇ ਮੇਵੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ ਹੱ ਤ ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾ ਲ ਥਕਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗੈਸ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ ਮਿ ਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਣਿ ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਪਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾ ਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਦਾਣੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ ਰ ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਸ ਦਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 72 ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗ ਈ ਆਂ ਸਨ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚਾ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *