ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ-ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਛੁ-ਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ-3 ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-6 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਬੂ-ਸ-ਟ-ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਖ਼-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ

ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ6 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਬੂ-ਸ-ਟ-ਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ-ਬ-ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ।

ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ-:ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਚ ਲਸਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸ-ਟੈ-ਮਿ-ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ-:ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪੁਰਸ਼ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਡਿ-ਸ-ਫੰ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ-:ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋ-ਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਵਿੱਚ-:ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਲਸਣ ਐਂ-ਟੀ-ਹਿ-ਸ-ਟਾ-ਮਾ-ਈ-ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.