ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਆਜੂ-ਵੀਰਜ਼ ਨਾਸ਼,ਸਰੀਰ ਏਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ-ਲ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟ ਕਟ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਆ-ਵਾ-ਜ ਟੁੱ-ਟੀ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜ਼ਵਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈ-ਰਾ ਸੋ-ਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁ-ੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਉ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਗੁੜ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੁੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਯੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਡੋ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਵ ਸਹੀ ਰਹਿਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.