ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ N ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁ-ਦ-ਰ-ਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮੂੰ-ਹ ਮੋ-ੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਐੱਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾ-ਇ-ਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦ-ਮੇ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ-:ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਵਾ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਵੀ ਦਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਦ-ਬਾ-ਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵ-ਧ-ਦਾ-:ਖੋ-ਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਐ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋ-ਟਾ-ਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦਿਲ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ-:ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਹ-ਰਿ-ਆ-ਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵਧਾਓ-:ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾ-ਤਾ-ਵ-ਰ-ਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਟੈ-ਸ-ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅ-ਲ-ਜ਼ਾ-ਈ-ਮ-ਰ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ-:ਤ-ਣਾ-ਅ ਅਤੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅ-ਲ-ਜ਼ਾ-ਈ-ਮ-ਰ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅ-ਲ-ਜ਼ਾ-ਈ-ਮ-ਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *