ਖਾਕੇ ਦੇਖੋ ਘੰਟੇ ਲੰਘਣਗੇ-ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਸਣ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲ-ਸ਼-ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,7 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਭ-ਸ-ਮ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਏਕ ਗਰਾਂਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੂੰਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿ-ਲਾ-ਜੀ-ਤ ਮਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਚਟਨੀ

ਦਾ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੋ-ਗਾ-ਆ-ਸ-ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾ-ੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *