7 ਦਿਨਾਂ ਚ 7 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਓ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਬਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱ-ਤ ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜ਼ੀਰਾ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬ-ਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ

ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਣਾ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.