12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜੋ ਆਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹ ਗ਼-ਲ-ਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ-ਛ-ਤਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂ-ਦੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅ-ਲੋ-ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਗ਼-ਲ-ਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਇਕ ਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ਼-ਲ-ਤ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਗ਼-ਲ-ਤ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਐਸੀ ਗ਼-ਲ-ਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼-ਲ-ਤ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਇਹ ਮਾ-ੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਰਾ-ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦੇ ਰਾ-ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ-ਛ-ਤਾ-ਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅ-ਲੋ-ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂ-ਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ

ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ਼-ਲ-ਤ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂ-ਠ ਨਹੀਂ ਬੋ-ਲ-ਣਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ

ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼-ਲ-ਤ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈ-ਰ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.