ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਖਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ-ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱ-ਟੇ-ਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ

ਹੋਣਗੀਆਂ.ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅਮ ਆਇਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿੰਕ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਕਚੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਓ-ਵ-ਰ-ਹੀ-ਟਿੰ-ਗ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਐ-ਕਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਅਖਾਣਾਂ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ

ਬਾਰੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੱਚੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਤੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੋ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੋਸਤ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਬਵਾਸੀਰ ਕਲੈਸਟਰੋਲ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ

ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤਿੱਨ ਪਾਚਨ ਲਈ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਦੋ ਸੌ ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਕੱਚੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ

ਓਮੇਗਾ ਤਿੱਨ ਫੈ-ਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ .ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਮਾਨਸਿਕ ਤ-ਣਾ-ਅ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ

ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਨ ਦਾ ਸਟ੍-ਰੈ-ਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਨੰਬਰ ਛੇ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੱਚੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ

ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਨੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਪਰੋਸੈੱਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ-ਰਾ-ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਦੋ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁ-ਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਰਨ ਦੇਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਣਾ ਕੈਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.