ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜ-ੜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ-ਠੀ-ਏ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ-ਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰ-ਗੂ-ਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਊਠਣ ਬੈਠਣਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ਫਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।

ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਬ-ਰੈ-ਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸੀ ਕਾ-ਹ-ੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਗਲਾਜ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਪੀਣਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ

ਖ-ਟੀ-ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਕੱਚਾ ਆਂਵਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸੰਮੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ 10 ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਣ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂ-ਰ-ਕਿ ਐ-ਸਿ-ਡ ਜਲਦੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਣ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਸੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਰੀ ਅਤੇ ਸ-ਟੋ-ਬੇ-ਰੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.