ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ 10 ਫਾਇਦੇ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀਂ-ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁ-ਆ-ਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੀਂਗ ਪਾਣੀ—ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰ-ਗ ਦਾ ਪਾਣੀ –

ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀਂਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ 10 ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ।ਹਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ1- ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ-:ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀਂ-ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰ-ਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੱਤ ਪੇਟ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਬੀ, ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2-ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਹਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟਰੀ ਤੱਤ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਂਗ ਦੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿ-ਊ-ਕੋ-ਰੀ-ਆ ਅਤੇ ਕੈਂ-ਡੀ-ਡਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।3- ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿ-ਨ-ਸੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ-:ਕੋ-ਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁ-ਕ੍ਰਾ-ਣੂ ਦੀ ਕ-ਮੀ, ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੁ-ਕ੍ਰਾ-ਣੂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵ-ਰ-ਗੀ-ਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾ-ਮ-ਵਾ-ਸ-ਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

4- ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦਾ-:ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਹੀਂ-ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਂ-ਫ ਪੈ-ਨ-ਕ੍ਰੀ-ਆ-ਟਿ-ਕ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਨ-ਸੁ-ਲਿ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਪੱ-ਧ-ਰ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ,5- ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ-:ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹੀਂ-ਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ,ਮਾ-ਈ-ਗ੍ਰੇ-ਨ ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6-ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ-:ਹਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਫ-ਰੀ ਰੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ-ਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰ-ਗ ਦੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਿ-ਰੋ-ਧੀ ਕਿਰਿਆ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਦੇ ਪ-ਤ-ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।7- ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ-:ਸੌਂਫ ਦੇ ​​ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ-ਟਾ-ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

8-ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ-:ਹੀਂਗ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟਸ ‘ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰ-ਡ-ਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।9- ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦਾ-:ਸੌਂਫ ਦੇ ​​ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।10- ਦਮੇ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਾਓ-:ਸੌਂਫ ਦੇ ​​ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਾ-ਇ-ਯੂ-ਰੇ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.