ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦਿਖੋਗੇ, ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੂੰ-ਦ-ਕ-ਤੀ-ਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈ-ਕ-ਸਿ-ਲ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਕਤਿਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਨਾਵ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਵਾਵ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵਾਸਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੂੰ-ਦ ਕਤੀਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਤੇ ਫੋ-ਲਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਗੋਂ-ਦ ਕਤਿਰਾ ਮਿਲਾਕੇ ਪਿਓ ਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਗਰਮੀ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.