ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 8 ਫ਼ਾਇਦੇ

ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨ-ਗੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨ-ਗੀ ‘ਚ ਵਾ-ਧਾ ਹੋਵੇਗਾ:ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨ-ਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਵਿੱਚ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ

ਪ-ਰ-ਫਾ-ਰ-ਮੈਂ-ਸ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ-ਪ-ਰ-ਮ ਕਾ-ਊਂ-ਟ ਵਧੇਗਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇ-ਨ-ਸੌ-ਮ-ਨੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗੀ: ਇ-ਨ-ਸੌ-ਮ-ਨੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸਟੀ-ਰੋ-ਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾ-ਰ-ਮੋਨ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੂਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ-ਤ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਤੱ-ਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ: ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸ਼ਿ-ਲਾ-ਜੀ-ਤ ‘ਚ ਫੁ-ਲ-ਵਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾ-ਰ-ਜ-ਕੁ-ਸ਼-ਲ-ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਵਾਨ ਦਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.