7 ਦਿਨ ਦਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਸ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋ-ਕ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਈ ਥੋਡੇ ਕਾ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਖੁਣੋਂ ਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੂਜ ਮੋ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਵਰਗੀ ਭੈ-ੜੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈ-ਸ-ਬ-ਗੋ-ਲ

ਜੋ ਕਿ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ-ਬ-ਗੋ-ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ,

ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਇਸ ਅੱਡੇ ਸਿ-ਡ-ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਡੀ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਾ-ਜ-ਵਾ-ਬ ਅਸਰ ਦੇਖਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ

ਇਸਦਾ ਗੋ-ਲਾ ਬਣਨਾ ਕਬਜ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਣੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਰੇ-ਹ-ੜੀ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਦੀ ਪੀ-ੜ ਡਿ-ਟੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸ ਕੀ ਸਾਰੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ

ਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਦੀ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈ-ਸ ਬਣਨ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਣਾ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਚਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.