ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਹੋਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ,ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰ-ਗ ਦੇ ਦਾਗ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾ-ਗ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੁਰਭੁਰੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾ-ਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲੇਪ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਨ,

ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੱਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ , ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.