ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫ-ਰੂ-ਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਅ-ਣ-ਜਾ-ਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਜੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਸਾਡੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ-ਸੀ ਵਿਟਾਮਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾ-ਮ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਲੋਹਾ ਜਿਕ ਅਤੇ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ

ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਤੱ-ਤ ਪਾ-ਏ ਜਾਂ-ਦੇ ਹਨ,ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂ-ਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਫ-ਲ-ਹਿ-ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੰ-ਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.