ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਜਾ-ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *