ਦਹੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਹੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਸਭ

ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਹੀ ਖਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤੀਰਾ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡ-ਰਿ-ਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰ-ਬੂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌ-ਗ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗ-ੜ-ਬ-ੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੀ ਵੇਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.