ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਗੈਸ ਐਸੀਡਿਟੀ ਕਬਜ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਬਨਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅੱਜਕਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ-ਜਾ-ਬ

ਬਨਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ

ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਦਲ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਂਣ ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਨਿ-ਸ਼-ਚਿ-ਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾ-ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ

ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈ-ਸ ਅਤੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਗ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈ-ਸ-ਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼-ਰੂ-ਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.