ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਤਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ

ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵੀ ਸਹੀ

ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਆਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲੋਮ ਵਲੋਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਚ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ

ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋ ਏਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਜਰ ਆ-ਸ-ਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ

ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *