ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਨੌਂ ਜਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦੇ ਨੌਂ ਜਬਰਦਸਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਈ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਪਲ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵ-ਰ-ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੱਟਾ ਜਾਨਣਗੇ ਪਿੰਪਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ,

ਇਸ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬੁੱ-ਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱ-ਲ੍ਹ ਕੋਮਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਿਸਰੀਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ-ੜ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੇ ਇਹ ਇਕ ਚੱਮਚ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰਿ-ਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ

ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਫੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ-ਡੀ-ਆਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ-ਟੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.