ਜਵਾਨੀ ਜਾਣੀ ਨੀ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਨੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇਦੱਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੁਗਤਿ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਡਾ BP ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਚ ਲੂਣ ਜਾ ਮੀਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2000 ਕੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁਖ ਦੇ ਅੰਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਚ ਕੈਲਰੀ ਨੂੰ ਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਹੀ ਫਲ ਆਦਿ ਵੁਚੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਭ ਖਾਓ ਪਰ ਇਕ ਦਾਇਰੇ ਵੁੱਚ ਰਹੇ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਸੈਰ ਜਰੂਰੁ ਕਰਨੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੰਮੇ ਜਾ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਗੁੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਲਦੇ ਹੋ ਪਰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਹਡੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਰਨ ਵੰਨਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆਂਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਚ ਦਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕ ਵਿਚ ਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਚ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਡੀ ਭੁੱਖ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਸਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਤੁਸੀ 7 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਣ ਖਾ ਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੁੱਚ

ਤੁਸੀ ਤਿੜਕਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਬਜਾਰੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਪਰ ਦਸੇ ਅੰਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ ਜਾ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੀਜ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੀਜ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਹ ਘਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *