ਦਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾ ਲਓ ਪੇਟ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂ-ਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਹੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਸ-ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਿ-ਚ-ੜੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਪਾ ਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਨ ਕੇ ਏਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ

ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.