ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿੰ-ਗ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿੰ-ਗ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੌੜਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ-ਖ-ਤਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਸ-ਤ ਮ-ਦ-ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਜ-ਵਾ-ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਲਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਟੱ-ਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱ-ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਨੀਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ

ਦੇ ਵਿਚ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮ-ਸ਼ੀ-ਨ-ਰੀ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ

ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱ-ਖਾਂ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment