ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਹਲਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਐਂਟੀਆਕਸੀ-ਡੈਂਟ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰੀ-ਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਅਤੇ ਓਸ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਦੇ ਉਪਰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਉਹ ਪੱ-ਕ-ਟਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਅੰ-ਬਾ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ,ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ,ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱ-ਪ-ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ

ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *