ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਓਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਜਿ-ਣ-ਸੀ ਸ-ਬੰ-ਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾ-ਰ-ਟ-ਨ-ਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸ-ਪ੍ਰ-ਮ ਇ-ਜਾ-ਕੂ-ਲੇ-ਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇ-ਗ-ਨੈਂ-ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕਾ ਸ-ਪ੍ਰ-ਮ ਬਾਹਰ ਇ-ਜਾ-ਕੂ-ਲੇ-ਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇ-ਜਾ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਕ-ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਪ੍ਰ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ-ਪ੍ਰ-ਮ ਪ੍ਰੇ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈ-ਕ-ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਭ-ਰ-ਮ ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਸੇ-ਫ ਸੈ-ਕ-ਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਵਿੱਚ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈ-ਕ-ਸ ਮਗਰੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸ-ਪ-ਰ-ਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓ-ਰ-ਲ ਸੈ-ਕ-ਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਅ-ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਅ-ਤ ਓ-ਰ-ਲ ਸੈ-ਕ-ਸ ਨਾਲ

ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੋ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਪ੍ਰਾ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋ-ਜਿ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ-ਟੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.