ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਅਤੇ ਮੁ-ਟਾ-ਈ ਲਈ ਲਾ-ਜ-ਵਾ-ਬ ਨੁਕਤਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਤੇ ਮੋ-ਟਾ-ਈ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਤੇ ਮੋ-ਟਾ-ਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ

ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ,ਰੂੰ-ਮੀ ਸਿੰਗਰਮ, ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁ-ਚ, ਕੁ-ਟੰ-ਗ-ਣ ਦੇ ਬੀ-ਜ, ਸ਼ਤਾਵਰ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰ-ਬ-ਲ ਖਾਰ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਦਸ ਗ੍ਰਾ-ਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੋਠ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆ-ਕਾ-ਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰੇ ਗੋ-ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹਠਿ ਏਕ ਗੋਲੁ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਗੋਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ9814124757 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲਗਾਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ

ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਿ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁ-ਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.