ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਪ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁ-ਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈ-ਰ-ਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾ-ਫੀ ਮੰ-ਗਾ ਲਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ-ਸੰ-ਸਾ- ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ-ਰ-ਸੰ-ਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱ-ਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਵ-ਡਿ-ਆ-ਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰ-ਦਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁ-ਰ-ਸਿੱ-ਖ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੀ-ਆ-ਬਾ-ਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਹ ਤੇ ਆਸਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬ-ਚ-ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੋਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ

ਨੇੜੇ ਨਾਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿ-ਆ-ਸ-ਤ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆ-ਗਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂ ਕੇ ਬੁ-ਲਾ ਲਿਆਇਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁ-ਲਾ-ਇ-ਆ ਬਹੁਤ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ-ਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾ-ਵੇ-ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ-ਇ-ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਉਹ ਤੰ-ਤ-ਰ-ਮੰ-ਤ-ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਕ ਜਲ ਪਾਣੀ ਮੰ-ਗਿ-ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮ-ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤ-ਬੀ-ਅ-ਤ ਢਿੱ-ਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾ-ਰਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, ਆਪਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,

ਕਦੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬ-ਚ-ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰ-ਤਾਂ ਪੁ-ਰ-ਖਾ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈ-ਰ ਕ-ਮਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਪੁ-ਰ-ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੈ-ਰ ਕ-ਮਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰ-ਸਾ-ਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਈ-ਰ-ਖਾ ਵੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜ-ਪ-ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈ-ਰ ਕ-ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗ-ਲ-ਤੀ ਦਾ ਅ-ਹਿ-ਸਾ-ਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.