ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ,ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆ ਵਿਚ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ,ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਾਰ ਚਮਚ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੂਸ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ

ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕ ਟਾਇਮ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚਮਚ ਲੱਸਣ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿ-ਰ-ਕਾ ਤੇ ਇਕ

ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਟਾਇਮ ਦੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਦਾ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਖੀਰੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ 15ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 4. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਰਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.