ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਆਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਬਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਆਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚ ਬ-ਰ-ਕ-ਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਕਰੋ।ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ-ਰ-ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉ-ਚਾ-ਈ-ਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱ-ਖਿ-ਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ

ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁ-ਨੀ-ਆ ਭੇ-ਜਿ-ਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮਾ-ਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ-ਰਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾ-ਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ-ਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਮਨਣਾ ਹੈਂ। ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅ-ਰ-ਦਾ-ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਉਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.