ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ 100 % ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿ-ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋ-ਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱ-ਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰ-ਦਾ ਡਿ-ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਪਰ ਬੋ-ਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅ-ਨੀਂ-ਦ-ਰੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ .ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੱਮਚ ਮਖਣੀ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਮੱਖਣੀ ਮਖਣੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱ-ਤ ਬ-ਵੰ-ਜਾ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਪਰਾਮਿੰਟ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਦਰਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੰਢੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸਦਾ ਸਿੰ-ਮ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰੇਗਾ

ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਡਿ-ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ.ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰ-ਬੰ-ਧ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਚ ਲਗਾਓ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਡਿ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *