ਸ਼ੂਗਰ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ, ਹੋ-ਮਿ-ਓ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਹਰੇ ਕੌ-ੜ ਤੂੰਬੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌ-ੜ ਤੂੰਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੱ-ਡਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਘੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਤਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਫਿਰ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕੜੂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕੀ ਜੀਰੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਸਾਰੇ ਨਮਕ ਸੌ ਗਰਾਮ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁ-ਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਿਲਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਚਮਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਚਮਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਪ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ

ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਤੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ ਕੂ-ੜ ਮਾ-ਰ ਬੂ-ਟੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁ-ੜ-ਮਾ-ਰ ਬੂਟੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਪਨੀਰ ਡੋ-ਡੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ੜੂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਚਾਰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ

ਵਿਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਏ ਚਾਰ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੌ-ੜ ਤੂੰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਅ-ਖਾ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ

ਬਿਲਕੁਲ ਜ-ਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.