ਇਕ ਵਾਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਸੁੱਕਣਾ-ਸ਼ੂਗਰ-ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੁੰ-ਨ-ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ‌ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ, ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਫਾਈਬਰ ਐਂ-ਟੀ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰ-ਦ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿਚ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਚਾ-ਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ,ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,

ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋ

ਪੁਰਾਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰ-ਦ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ-ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਚੱਮਚ ਬੂੰਦ ਰਾਤੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਗੋ-ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀ੍ਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੇ ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ-ਕਾ-ਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਦ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱ-ਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ-ਦ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲਾ ਬੁ-ਰਾ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਲ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਬਣੇਗਾ।ਗੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਏ-ਜਿੰ-ਗ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *