ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੂੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਮੋਟਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ

ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ,ਸੱਤ ਦਿਨ ਭੁੱਨ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵ-ਰ-ਤ-ਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁ-ਸ-ਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਗੈਸ ਚੁੱਲੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ-ਖਾ-ਣਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਡ਼ਕੇ ਜ਼ਿ-ਕ-ਰ ਸੀ ਇਕ ਚਮਚ ਘਿਓ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਯੂ-ਨੀ-ਅ-ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕ੍ਰਿ-ਸ-ਪੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੇ

ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਜਦੋਂ ਮਖਾਣੇ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਜ-ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿ-ਕ-ਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ-ਸ਼-ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਮਖਾਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਲੈਣੀ ਐਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਪੰ-ਦ-ਰਾਂ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ ਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰ-ਗੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.