ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਚਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੁੱ-ਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂ-ੜੇ ਅਤੇ ਵਾ-ਧੂ ਤ-ਰ-ਲ ਨੂੰ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖ-ਣਿ-ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾ-ਇ-ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿ-ਊ-ਰੋ-ਨ-ਸ,ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਟਿ-ਸ਼ੂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇ-ਖ-ਭਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵਾਲੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ:ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਾਲ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਸਾ-ਲ-ਮ-ਨ, ਛੋਲੇ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਟਾ-ਰ-ਚੀ-ਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿੰਬੂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦ-ਰ-ਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ: ਲ-ਗਾ-ਤਾ-ਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਆ-ਧਾ-ਰ ‘ਤੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇ-ਰਿ-ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁ-ਰ-ਦਿ-ਆਂ ਲਈ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਪਾਣੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿ-ਫਾ-ਰ-ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਫੂ-ਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ: ਹਾ-ਲਾਂ-ਕਿ ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦੇ-ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਫੂ-ਡ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੰ-ਦੂ ਬਣਾਓ।ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰਿੰ-ਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂ-ਣ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨ-ਮ-ਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਜੜੀ-ਬੂ-ਟੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *