ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੈਧ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ-ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ-ਬੰ-ਧ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾ-ਹ-ਰ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ-ਕਿ-ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ

ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੈ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫ਼-ਜ਼ੂ-ਲ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲ-ੜਾ-ਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦ ਔਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੇ-ਖਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂ-ਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰ-ਜੁ-ਆ-ਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਲੱ-ਭ-ਣ ਵਿੱਚ ਮ-ਸ਼-ਰੂ-ਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਮਰਦ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ

ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੌਰਤ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇ-ਮਾ-ਰ-ਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋ-ੜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰ-ਮ-ਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੀ-ਲਿੰ-ਗ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਗਏ.ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ-ਬੰ-ਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸ-ਬੰ-ਧ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅ-ਫੇ-ਅ-ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦੇ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘ-ਰ-ਦਿ-ਆਂ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ-ਰ-ਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰ-ਜੂ-ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *