ਮਰਦਾਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥ-ਕਾ-ਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁ-ਸ-ਤੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰ-ਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ .ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ

ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ.ਇਹ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ .ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲੋਹ ਭ-ਸ-ਮ ਲੈਣਾ ਹੈ .ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਫਿਰ ਭੰਗ ਭ-ਸ-ਮ ਪਾਂਬਰ ਭ-ਸ-ਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਕੇਸਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਰਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ .ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ-ਰੈਂ-ਡ-ਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵ-ਜਾ-ਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਨ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼-ਰ-ਮਿੰ-ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.