ਚਮੜੀ ਰੋਗ,ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ,ਸਫੇਦ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ,ਦੂਤਾਂ ,ਫੋੜੇ ਫੁੰਸੀਆ ,ਗੰਜਾਪਣ ,ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ,ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੇ-ਹੁ-ੜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰ-ਡੇ-ਦਾ-ਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅਕਾਰ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਵਰਗੇ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਜ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਉਸ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਦ ਖਾ-ਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੱਥ ਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼-ਖ-ਮ ਅਤੇ ਦਾਦ ਖਾ-ਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੇਟ

ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਰ-ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੁੰ-ਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਧੁ-ਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗੰ-ਜਾ-ਪ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁ-ਮੇ-ਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *