ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼-ਤ-ਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈਂ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰ-ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਾਂ ਜਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾ-ਤ-ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਸਾ-ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ

ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰ-ਢਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਫੇਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗ-ਲ-ਤ ਗੱਲ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਸੌਣਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.