ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ

ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ,ਪਰ ਉੱਚ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨਾਲ,ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜੀ-ਵ-ਨ-ਸ਼ੈ-ਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ–ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ‘ਚ ਟੋ-ਕੋ-ਟ-ਰਿ-ਏ-ਨੋ-ਲ ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰ-ਤ੍ਰਿ-ਪ-ਤ ਚਰਬੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ-ਜਦੋਂ ਸੰ-ਤ੍ਰਿ-ਪ-ਤ ਚਰਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਾ-ੜੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੌ-ਲੀ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ-ਪੌ-ਲੀ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋ-ਨੋ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਫ-ਲੈ-ਕ-ਸ-ਸੀ-ਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਨੋਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਰਿ-ਫਾ-ਇੰ-ਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ-ਓਟ ਬ੍ਰੈਨ ਅਤੇ ਘੁ-ਲ-ਣ-ਸ਼ੀ-ਲ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੁ-ਲ-ਣ-ਸ਼ੀ-ਲ ਫਾਈਬਰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.