ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਚੱਲਣਗੇ ਉਲਟੀ ਚਾਲ-ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ ਇਹ 139 ਦਿਨ!

ਕਰਮਫਲਦਾਤਾ ਸ਼ਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਕੋਣ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਕ੍ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ.ਸ਼ਨੀ 139 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਕ੍ਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ 5 ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਸ਼‍ਟ ਦੇਵਾਂਗੇ.ਜੋਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ.ਉਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 17 ਜੂਨ 2023 ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀ ਵਕ੍ਰੀ ਚਾਲ ਚਲਣ ਲੱਗਣਗੇ.ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਕ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਲ‍ਟੀ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ.ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਕ੍ਰੀ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤਕੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ-ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ . ਜ‍ਯੋਤੀਸ਼ੀਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਕ੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ 5 ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫਲ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤ‍ਮਕ ਅਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਵਕ੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ : ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਕ੍ਰੀ ਚਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਘੱਟ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ.ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਤਨਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਾਂਪਤ‍ਯ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਸ‍ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ : ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕ੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਭੱਜਦੌੜ ਕਰਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ.ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ.ਜੋ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ.ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ.ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧ‍ਯਾਨ ਰੱਖੋ.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ : ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਕ੍ਰੀ ਚਾਲ ਖਾਸੀ ਸਮਸ‍ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਜਾਤਕੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਢਇਯਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ.ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧ‍ਯਾਨ ਰੱਖੋ.ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤ‍ਮਕ ਰੱਖੋ.ਤਨਾਵ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ.
ਤੱਕੜੀ ਰਾਸ਼ੀ : ਤੱਕੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕ੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ.ਵਰਕਪ‍ਲੇਸ ਉੱਤੇਸਮਸ‍ਯਾਵਾਂਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ.ਲਵ ਲਾਇਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਬਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ : ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੇ ਸਾਂਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ.ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕ੍ਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਗੇ,ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਤਨਾਵ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ.ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ.ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਸ‍ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *